Skal vi ha individuelle eller teambaserte belønninger?

”Cash is King” er et kjent uttrykk, og penger og belønninger for å arbeide er en viktig del av vårt samfunn. Forskning har vist at penger faktisk spiller en rolle for hvor tilfredse og lykkelige vi er -men kun opp til en viss sum. Økonomen Angus Deaten og psykologen Daniel Kahneman mener at de har funnet denne magiske summen. Deres forskning viste at $75,000 (altså rundt 450 000 NOK med dagens valuta) var summen som påvirket tilfredshet og lykke hos de amerikanske testpersonene. Jo lavere lønnen var under $ 75,000, jo mer ulykkelig var personen. Samtidig ble det også vist at det ikke spilte noen rolle om personen tjente mye mer eller bare litt mer, lykkenivået var det samme (for mer informasjon kan du lese artikkelen i Time Magazine). Det er altså fordelaktig med en viss økonomisk belønning, men en overflod er strengt tatt ikke nødvendig.

Men hvordan skal vi belønnes for vår innsats? Skal vi få belønninger ut fra vår egen innsats, eller skal vi få teambaserte insentiver? Kan vi fange ”the best of two worlds” om vi mikser begge? Dette er interessante problemstillinger som mange organisasjoner har stått overfor.  Barnes med kollegaer (2010) undersøkte nettopp dette og fant noe interessant. Det viste seg at teambaserte belønninger påvirket medarbeidernes prestasjoner annerledes enn hva de individuelle insentivene gjorde.  Det samme gjaldt hvis man mikset både teambaserte og individuelle belønninger.

Individuelle belønninger, ikke uventet, fremmet prestasjonen på hvor hurtig arbeidsoppgavene ble utført og hvor stor innsats den enkelte la ned. Om belønningene var teambaserte derimot, økte fokuset på å gi hverandre support, og arbeidet som ble utført ble gjort med større nøyaktighet. Interessant nok viste forskningen at i en miks av ”both worlds” der det gis både individuelle og teambaserte belønninger, settes det individuelle insentivet høyere enn teamets og personen presterer som om han kun fikk individuell belønning (altså høy grad av personlig innsats og hurtighet, med et mindre fokus på å støtte andre og med en mindre nøyaktighet). 

Så konklusjonen er:
Hver belønningsform har sine fordeler og bakdeler. Organisasjonen bør derfor kjenne til hvilke forskjellige atferder de ulike insentivsystemene fremmer. Ønsker organisasjonen å fremme fokus på egne prestasjoner og hastigheten av utførte oppgaver, bør det kanskje være individuelle belønninger. Er det bedre for organisasjonen at arbeidet som utføres er nøyaktig fremfor hurtig og at det er høy grad av kollegial støtte, bør man kanskje satse på en mer teambasert belønningsmodell.

«You can’t have your cake and eat it too» er et kjent amerikansk utsagn som kanskje er passende her?  Vi kan ikke få alt, heller ikke når det kommer til våre medarbeideres prestasjoner. Men vi bør tenke på om den enkelte skal få spise hele kaken selv, eller om den bør deles med hele teamet. Det kan ha mye å si for hvordan arbeidet blir utført.

Marika

 

 

 

bilde fra @DonkeyHotey´s Photostream

Still haven't found what you're looking for?